گرگ درون

آفتاب در حال غروب كردن بود و افراد قبيله، اين طرف و آن طرف آتشها را مي افروختند. چروكي پير* جلوي آتش نشسته و در حالي كه چپقش را دود مي كرد و به آتش خيره شده بود ،‌براي نوه اش در باره جنگي كه در درون مردمش جريان داشت سخن مي گفت:

پسرم ، اين جنگ بين دو گرگ است كه در درون تمامي ما زندگي مي كنند.

يكي از آنها شرّ است : خشم ، حسد ، غبطه ، غم ،‌تاسف ، طمع ، گستاخي ، دلسوزي به حال خود ،‌  احساس گناه ،‌ رنجش ، دنائت و پستي ، دروغ ، خود بزرگ بيني  و نفس صفات او هستند.

 ديگري ، خير است: خوشحالي ، آرامش ،‌ عشق ، اميد ،‌ وقار ، فورتني و تواضع ، مهرباني ،  سخاوتمندي ، همدلي با ديگران ،‌ گشاده دستي ، حقيقت ، دلسوزي و اعتقاد صفات اويند.

پدر بزرگ ساكت شد و به شعله هاي رقصان آتش چشم دوخت و به آرامي چپقش را دود مي كرد.

پسر مدتي ساكت ماند و به گفته هاي پير مرد انديشيد و سپس رو به پيرمرد كرده و از او پرسيد:

پدر بزرگ؟ كدام گرگ در اين نبرد پيروز ميشه؟

پيرمرد با خونسردي و بدون اينكه چشم از آتش بردارد به نوه اش گفت:

" هركدام كه تو به او غذا دهي پسرم ..... هركدام كه تو به او غذا دهي..........."

 

* Cherokee يكي از قبايل بزرگ سرخپوستان آمريكاي شمالي كه به حكمت و طرز فكرشان معروف بودند

/ 2 نظر / 33 بازدید
طاهر

می دونی عمو جان چیه ؟ همیشه دلم می خواست می تونستم در یک قبیله ی سرخپوستها زندگی کنم و دنیایی از زیبایی ها - رازها و آیین ها و البته سختی ها و مشکلات خاص خودشان را داشتم ...

محمدرضا

علی جون کوشی بابا؟ نیستی؟ چاکریما!